O nás

Občianske združenie Cykloklub Tatra-Bike Maňa vzniklo v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dňa 1. decembra 2005. Jeho zakladajúcimi členmi boli nadšenci horskej cyklistiky a cykloturistiky z obce Maňa a okolia..
Prvé ustanovujúce zasadnutie valnej hromady (najvyššieho orgánu cykloklubu) sa konalo dňa 14. januára 2006.

Poslaním cykloklubu je dobrovoľné združovanie fyzických osôb prevádzkujúcich telovýchovu, šport, turistiku, osvetovú a tiež i hospodársku činnosť a to hlavne:
a) organizovaním športovej činnosti v rámci zapojenia do športových, telovýchovných a turistických aktivít, vytvárať pre ňu materiálne a tréningové podmienky,
b) vytváraním širokých možností užívania športovísk pre záujemcov z radov verejnosti, predovšetkým z radov mládeže,
c) vytváraním ekonomickej základne pre plnenie svojich cieľov, a to predovšetkým vlastnou hospodárskou činnosťou,
d) budovaním, prevádzkovaním a udržiavaním telovýchovných a iných zariadení, ktoré vlastní alebo používa,
e) vedením svojich členov a ostatných účastníkov telovýchovného procesu v Cykloklube Tatra-Bike Maňa k dodržiavaniu základných etických, estetických a mravných pravidiel, umožňovať im širokú informovanosť v oblasti telesnej kultúry a kultúry vôbec,
f) hájením záujmov členov Cykloklubu Tatra-Bike Maňa, za tím účelom spolupracovať s orgány obce, s ostatnými organizáciami (napr. telovýchovnými zväzmi, športovými zväzmi, Slovenským cyklistickým zväzom a pod.) i jednotlivcami,
g) ďalšími formami svojej činnosti napomáhať rozvoju verejného života, kultúry, zdravia a pod. v obci (okrese, obvode), predovšetkým formou verejnoprospešných prác, organizačnou a osvetovou činnosťou.