Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky ku takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

Existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Opatrenie zákazu hromadných opatrení je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, v ťažkých prípadoch aj zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Svetová zdravotnícka organizácia dňa 30. 1. 2020 vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze a dňa 11.3.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Je možné predpokladať, že epidemiologická situácia sa bude meniť a na zmenu situácie bude nutné promptne reagovať. Bude potrebné okamžite prijímať nové adekvátne protiepidemické opatrenia, ktoré budú slúžiť tomu, aby bolo obyvateľstvo čo najviac a najúčelnejšie chránené a zabránilo sa tak šíreniu tohto ochorenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenie.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

2 % na spoznávanie prírody a miest Slovenska cestou cykloturistiky

Je tu chvíľa, keď podávame daňové priznania za predchádzajúci rok. Súčasne je to čas, keď sa vám chceme poďakovať za vašu pomoc pri činnosti Cykloklubu Tatra-Bike Maňa. Táto vaša pomoc je nenahraditeľná rovnako, ako to bolo roky predtým. Aj tohto roku je takisto dôležité, aby ani tá malá – 2 % – časť vašich daní nevyšla nazmar a preto sa aj teraz uchádzame o vaše 2 %, ktoré by mohli zmiznúť bez úžitku.

My vaše 2 % využívame na spoznávanie prírody a miest Slovenska cestou cykloturistiky. Vďaka vám s nami môžu tieto cyklotúry absolvovať členovia – juniori, ktorí ešte nemajú svoj príjem.

Naša výzva sa neobracia len na vás, ale aj na vašich ešte zarábajúcich a dane platiacich rodinných príslušníkov, vašich priateľov či kolegov. Aj oni sa vďaka vám môžu stať našimi podporovateľmi. Oslovte ich ak viete, že svoje 2 % neposielajú na inú užitočnú aktivitu a nechávajú ich len tak prepadnúť.

Naše meno:  Cykloklub Tatra-Bike Maňa

Právna forma:  Občianske združenie

Sídlo:  Maňa, časť Veľká Maňa, Školská ul. č. 2, PSČ 941 45

IČO:  42041597

Ďakujeme vám.