Cyklotúra “Poznajme ľudové bývanie v Brhlovciach”

Zraz účastníkov cyklotúry:
OÚ Maňa (po dohode možné i na trase) dňa 23. 8. 2020 o 9,00 hod. Na
miesto treba prísť 10 min pred odchodom z dôvodu kontroly účasti.

Predpokladaný príchod účastníkov:
dňa 23. 8. 2020 vo večerných hodinách.

Organizačne zabezpečuje:
Tomáš Száraz, tel. 0902 145 746

Doporučená výstroj:
bicykel (cestný, trekingový, krosový alebo horský) v dobrom technickom
stave, prilba, cykloturistické oblečenie, základné nutné náhradné diely
na bicykel, multiklúč na opravu bicykla, osvetlenie bicykla v zmysle
platných predpisov, mapa – Tur. atlas Slovenska 1:50 000 str. 317, 316,
315, 314, 313. Cyklomapa 1:100 000 č. 8, Pohronie

Obtiažnosť:
ľahká.

Parametre trasy:
trasa vedie prevažne po asfaltových cestách.

Rady a upozornenia:
• nezabudnite si zobrať doklad totožnosti, preukaz poistenca zdravotnej
poisťovne,

• je potrebné počítať s každým počasím a tomu prispôsobiť výstroj,

• je vhodné vreckové,

• je vhodné zabezpečiť si malé občerstvenie z domu; počas túry bude
prestávka na obed.

Termín prihlásenia sa:
do 22. 8. 2020

Podunajsko
je v juhozápadnej časti Slovenska a zaberá celú Podunajskú rovinu a
juhozápadnú časť Podunajskej pahorkatiny. Vďaka priaznivým klimatickým
podmienkam a s množstvom slnečných dní a malými zrážkami je táto oblasť
atraktívna najmä pre letnú turistiku. Cyklotúra vedie prevažne po
asfaltových vidieckych cestách dolného pohronia. Spolu navštívime
oblasť, ktorá je zaujímavá nielen prírodnými krásami, ale predovšetkým
kultúrnohistorickým dedictvom. Cyklotúra sa začína v Žitavskej doline, v
obci Maňa (133 m n.m.), ktorá leží SZ od kúpelnej obce Podhájska. Obec
vznikla v roku 1962 zlúčením obcí Veľká Maňa a Malá Maňa. Jej história
je však oveľa staršia. V. Maňa sa spomína už v roku 1249, keď patrila
hradu Hlohovec a Malá Maňa už v roku 1273. Archeologické lokality, ako
osídlenie z neolitu, bronzovej a halštanskej doby, keltské pohrebisko z
doby 3. – 1. stor. pred n. l. patria k najväčším náleziskám tohto druhu
u nás. V obci je barokový kaštieľ z polovice 18. str. s parkom a
neskorobarokový rímskokatolícky kostol z roku 1756, upravený v
klasicistickom štýle v prvej polovici 19. str. V chotári obce sa pri
rieke Žitava rozprestiera lužný lesík, štátna prírodná rezervácia
Žitavský luh s výskytom chránených a zriedkavých vtáčích druhov.

Stará hora
– kopec 222,5 m n.m.

Trávnica:
V zakladajúcej listine, ktorú vydal kráľ Gejza pre opátstvo zo sv.
Beňadika, sa spomína obec v roku 1075. Názov obce bol vtedy FIUS, neskôr
Fíš. Vykopávky svedčia o pravekom osídlení tohto priestoru. Koncom 17.
str. bola obec zničená Turcami. Sú tu tri kaštiele. Torišov park
(liečebňa). Školský park. Rudňanského park s kaštieľom. 130 m n.m.

Podhájska:
Obec leží na južných výbežkoch pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške
170 m n.m. Vzniká v roku 1960 zlúčením dvoch častí Belek a Svätuša. Od
roku 1973, keď tu bol v hĺbke 1 900 m navŕtaný geotermálny prameň, tu
postupne vyrastá komplex s celoročnou prevádzkou. Voda má teplotu asi 83
oC a svojim zložením je veľmi podobná morskej vode. Liečivé účinky sa
prejavujú u ľudí s problémami s pohybovým ústrojenstvom ale i s
dýchacími problémami. Približne 4 km. južne nad obcou Podhájska sa
nachádza starobylý kláštor – Marianska Čeľaď (na Mar. Čeľadi). Na
začiatku 13 st. na jeho mieste stála malá osada, ktorá patrila kláštoru
v Hr. Benadiku a neskôr ostrihonskému arcibiskupstvu. V roku 1512
zemepán František Haraszti a jeho zať Žigmund Čech z Levíc darovali
Mariansku Čeľaď otcom paulínom. Túto rehoľu založil ostrihomský kanonik
Eusénius v roku 1250. Paulíni nosili biele rúcho a žili pustovníckym
životom. V roku 1512 sa začalo s rozsiahlou stavbou. Založenie kláštora
bolo potvrdené i kráľom Ľudovítom II. Jagelovským v roku 1517. Po bitke
pri Moháči v roku 1526, kde zahynul i kráľ, sa mnísi utiahli do kláštora
v H.Lefantovciach. Kláštor pripadol protitureckému bojovníkovi, grófovi
Šimonovi Forgáčovi a v roku 1623 palatínovi mikulášovi Esterházimu. V
rokoch 1623 až 1685 obsadili kláštor Turci. Po roku 1711 sa do kláštora
vrátili paulíni. Začali so stavbou nového kláštora a kostola. Dostal
barokovú podobu s dvoma vežami a podobal sa šaštínskej bazilike. V roku
1786 cisár Jozef II. rehoľu zrušil a kláštor začal chátrať. Slúžil ako
sklad, sýpka a po II. sv. vojne i ako škola. V roku 1947 bol rozobratý
kostol. V roku 1970 vyhlásili kláštor za historickú pamiatku a
umiestnili sem depozitár. Dnes je opustený a chátra.

Pozba:
Prvé písomnosti, ktoré spomínajú obec, sú z roku 1339, keď král Karol
Róbert darovacou listinou pridelil obec rodine Baračkaiovcov. Vo
vlastníctve sa vystriedalo viacero šľachtických rodín. Drobný vlastníci
pôdy sa vyskytujú v obci len od prelomu 19. a 20 stor. V katastrálnom
území obce Pozba leží ako historická pozoruhodnosť studnička, kde boli
postavené prvé kaplnky už v roku 1470. Na tomto mieste sa konajú púte.

Levice:
Prvá písomná zmienka o Leviciach je z roku 1156. Je ňou dotačná listina,
podľa ktorej v uvednom roku v osade Bratka ostrihomský arcibiskup
Martirius posvätil kostol, postavený županom Euzídiom, ktorý bohato
obdaroval farnosť hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. Boli k nej
pričlenené ako filialky Levice (Vill a Leua) a Vítk. Levice boli vtedy
len poddanskou osadou, ktorá patrila k tekovskému hradnému panstvu.
Ležali mimo dnešného centra – na úpätí viničného vrchu, dnešných Starých
Levíc. Levický hrad bol postavený v roku 1318 na nízkom skalnatom
ostrohu nad močariskami Hrona. Dlhé roky bol vysunutou baštou na ceste k
stredoslovenským banským mestám. Podľa písomných prameňov bol prvým
pánom hradu Matúš Čák. Po jeho smrti prešiel do správy Kráľa Karola
Róberta. V tomto období sa stali Levice po Tekove v poradí druhým
sídlom Tekovskej župy. Pod silnejúci hrad sa postupne začali sťahovať
obyvatelia Starých Levíc a okolitých osád. Vzniká tak v 14 st. nová
obec, podhradie Nové Levice neskôr Veľké Levice. Staré Levic, ako osada
nezávislá od Nových Levíc trvali až do roku 1614. Nové Levice dostali v
roku 1388 právo trhov a vyberania mýta. Kráľ Žigmund Luxemburský v roku
1395 daroval hrad Ladislavovi zo Šaroviec, ktorého rod začal používať
názov Levický (de Leva) a bol pánom Levíc a okolia vyše 150 rokov. Pri
nájazdoch Turkov bol hrad jeden z 15 obranných pevností proti turkom.
Levice osada bola Turkami niekoľkokrát vypálená. Turecké vojská dobili
Levice až v roku 1663. Dnes sa v priestoroch hradu nachádza Tekovské
múzeum.

Brhlovce:
Európska ralita. Obec Brhlovce (174 m n.m.) leží na úpätí Štiavnických
vrhov. Je obývaná už od doby kamennej. V stredoveku tu začali vznikať
kamenné príbytky vytesané do andezitových tufov (sopečných hornín). Sú
príkladom umu a vynaliezavosti ich obyvateľov. Dlho sa predpokladalo, že
boli vybudované ako skrýše pred Turkami. Obývali ich prevažne roľníci,
ktorí pracovali na okolitých poliach. V roku 1983 sa Brhlovce stali
prírodnou rezerváciou ľudovej architektúry. Po roku 1992 ziskali ako
prvé na Slovensku certifikát Európa Nostra za záchranu kultúrneho
dedičstva.

Literatúra: L. Gunda Okres Nové Zámky, časopis Život

Cyklotúra do zvernice Topoľčianky

Cykloklub Tatra-Bike Maňa Vás pozýva na cyklotúru do zvernice Topoľčianky.

Cyklotúra sa uskutoční dňa 9. 8. 2020 so začiatkom o 9,00 hod v obci Veľká Maňa – Nám. M.R. Štefánika. Kto si chce trasu skrátiť môže sa pridať v Zlatých Moravciach, kam je vlakové spojenie.

Trasa:
Maňa – Vráble – Zlaté Moravce – Topoľčianky – obora so zubrami a späť (po dohode všetkých zúčastnených je možnosť trasu upraviť podľa záujmu a zážitkov).

Dĺžka trasy asi 85 km.

Odporúčaný bicykel:
trekingový alebo horský, na cestnom bicykli sa dá ísť po dohode inou trasou.

Občerstviť sa budete môcť popri trase v rôznych stravovacích zariadeniach.

Prihlásenie sa:
do 8. 8. 2020

Kontakt:
tatra-bike@tatra-bike.sk